REFERAT af Lemvig Løbeklubs Generalforsamling 2024
Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00.

Velkommen v. Louise Odgaard Jakobsen
Dagsorden:

 1. Valg af stemmetæller og dirigent
 • Stemmetællere: Karsten og Lillian
 • Dirigent: Ivan Riis, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt
  varslet og dermed beslutningsdygtig.
 1. Formandens beretning v. Louise, se nedenfor.
 2. Udvalgsberetninger
  a. Statistik v. Louise:
  På hjemmesiden har vi en km-konkurrence, hvor alle klubbens medlemmer kan indtaste de
  motionsløb, som man deltager i. Denne funktion bliver kun meget sparsomt brugt. Således
  var der 2020-2023 så mange, der havde indtastet deres km: 2020: 5
  2021: 5
  2022: 4
  2023: 3

Denne mulighed betaler vi særskilt for – ca. 1200 om året.
Og i og med at km-konkurrencen ikke rigtigt bliver brugt, så giver det måske heller ikke så
meget mening at vedligeholde statistikken – der er jo så reelt kun baneløbene at lave
statistik på….
Der var stemning for at nedlægge funktionen ”km-konkurrence” på hjemmesiden, og
dermed opdateres statistikken ikke længere.
b. GetRunning og holdtræning v. Kim
På afkrydsningsskemaet i klubben har 53 medlemmer noteret deres fremmøde.
GetRunning: 5 deltagere i 2023, heraf 2 nye.
Ud over GetRunning var der hold med forskellige distancer/tempi:
 Gåhold: 2 hold m. forskellige tempi. Dejligt at se skadede løbere på et af
gåholdene i stedet for, at de bliver hjemme.
 Gå-/løbehold: Ikke-eksisterende i 2023
 5 km vedligehold: Ikke-eksisterende i 2023
 5-10km: Løb sidste år ikke efter program, men afsluttede forårssæsonen med
10 km løb
 ”Mellemhold”: Løber 8-10km, ikke efter program.
 Halvmarathon: Løb sidste år ikke efter program

c. Byløb og juleløb v. Ole
BYLØB 2023: 1381 tilmeldte / 1211 gennemførte.
Ca. 90 færre tilmeldinger end 2022 – pga. afbud fra Lomborg Efterskole.
Hovedparten af deltagerne er skoler (efterskoler, gymnasiet, folkeskoler)
Bag kulisserne: Nye folk på store poster – dejligt, at der er folk klar til at tage over
Ny stor sponsor: Vestjysk Bank
JULELØB 2023: 169 deltagere.
Gav lille overskud.
Dejligt nemt løb at arrangere.
Ulla ny ”suppemager”.

 1. Uddeling af pokaler: Er fremover lavet om til en “flidspræmie” jf. afkrydsningsskemaet.

Christian vandt konkurrencen med hele 60 fremmøder.
Skarpt forfulgt af Lis Jørgensen og Mogens – begge med 58 fremmøder.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Ole

Den store udgift i 2023-regnskabet var jubilæumsfesten og -receptionen.
Regnskabet blev godkendt

 1. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinierne for det kommende år samt drøftelse af budget v. Louise
  Aktiviteter 2024:
  Gratisløb:
 • Klosterhedeløbet d. 20/5 (4,6km, 7,8km og 1⁄2M)
 • Kilen Rundt d. 21/5 (5 og 10km)
 • Hjerl Hede Trail d. 17/8 (5,4km, 11,5km og 1⁄2M – 2km børneløb)
 • Vestjysk Halvmarathon d. 2/11 (5,5km, 11,1km og 1⁄2M)
 • Vinterløb jan/feb 2024 (3 x 7km)
  Medlemsmøde torsdag d. 7/3, hvor der snakkes tovholdere og medlemstiltag.
  Sæsonopstart tirsdag d. 19/3
  Tirsdag d. 2/4: Træningsaften fra Sport24 – Hoka + Liiteguard
  Sommerafslutning torsdag d. 27/6
  Kampagne med klubtøj i Sport24
  Derudover de faste traditioner:
 • Klubaftener
 • Byløb
 • Juleløb
 • Baneløb
 • Baneløbs- og tovholderfrokost, som vi overvejer at lave om til et arrangement, der omfavner
  klubbens medlemmer på en bredere måde.
  Andre ideer: Baneløbs”træning”, Paris-Rom, Nøgenløb, O-løb, Sø-stafet
  2024-Budget lavet på baggrund af 2023-regnskab.
  Ingen ekstraordinære aktiviteter og/eller investeringer planlægges for 2024.
  Budgettet blev godkendt.
  Forslag om at lave fællestræning i skoven, så flere kommer til at kende ruterne. Det kunne være et
  par aftalte lørdage.
 1. Indkomne forslag:
   Enkelte ændringer i vedtægterne:
  §8 stk. 1:
  ”Ordinær generalforsamling holdes hvert år i februar måned og indkaldes ved annoncering i
  dagspressen og på klubbens hjemmeside….” ændres til ”…annoncering på klubbens
  hjemmeside…”, i.e. dagspressen slettes.
   Blev ikke vedtaget
  §9 stk. 4:
  ”4. Uddeling af pokaler” udgår af dagsordenen. De efterfølgende punkter tilrettes.
   Blev vedtaget

§9 stk. 5:
“Fremlæggelse af revideret regnskab” ændres til “Fremlæggelse af det af revisorerne godkendte
regnskab”
 Blev vedtaget
 Forslag ang. ugedag for baneløb samt ændring mht. baneløbsfrokosten:
Det blev efter drøftelse vedtaget, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Det skal inden
ændring af ugedag for baneløbene afklares med stadioninspektøren, at løbebanen er ledig på
den ønskede dag.

 1. Valg
  a. Bestyrelsesmedlemmer: Jan Nilsen, Ole Winkel Pedersen og Louise Odgaard Jakobsen blev
  genvalgt
  b. 1 Suppleant: Krista Søgaard blev genvalgt
  c. 2 Revisorer: Jørn Sand og Mogens Kirk blev genvalgt
  d. 1 Revisorsuppleant: Kim Kappel blev genvalgt
 2. Eventuelt
  2 Kurve blev givet til PerP og JesperJ for deres arrangement Paris-Rom, som trak mange deltagere.
  Det var et rigtigt godt arrangement, som sagtens kan tåle at blive gentaget.

Punkt 2: FORMANDENS BERETNING
Det er sådan lidt en tur tilbage i tiden af skrive sådan en formandsberetning – og en ”nårrhh-ja-oplevelse”. Jeg sidder med min
gamle kalender samtidig med, at jeg gennemgår hjemmesiden og vores facebookside og referater fra bestyrelsesmøder. Og så
dukker der altid noget op, som jeg helt havde glemt.
Og sådan havde jeg det også med 2023.
Vi startede jo året med et brag – fejringen af vores 40-års jubilæum. Det var jo godt nok ikke i 2023, men derimod i december
2022, men vi fejrede det jo i januar sidste år. Og det var jo ikke fordi, jeg havde glemt vores jubilæumsfejring – det føltes bare som
meget længere tid siden.
Men altså: 40 ÅR – det er jo alligevel noget. Og det skulle selvfølgelig fejres, og det blev det så.
Reception på Tante om fredagen og en rigtig god fest om lørdagen. Det var et par gode dage med mange gamle billeder og masser
af anekdoter fra oplevelser i løbeklub-regi: Især historier fra deltagelse i motionsløb – dengang jeg løb fra (eller netop IKKE løb fra)
ham, som jeg altid dystede mod – for selvom det hele jo er for sjov, så er det også lidt for alvor – den interne konkurrence kan
være ubarmhjertig….
Nå, men vi kom som sagt flyvende i gang med 2023.
I årets begyndelse deltog klubben også med ca. 30 medlemmer i Vinterløbene i Holstebro, Mejdal og Struer. Det er helt vildt fedt
at se så mange i rødt ude til løb. Vinterløbene er en fast tradition, selvom det kan være noget lumsk med vejret i januar og februar
– det oplevede vi jo i år, hvor det første løb i Militærskoven i Holstebro bød på en skøjtebane og ankelhøjt snesjap.
Forårssæson med 2 ugentlige fællestræning og GetRunning blev skudt i gang i slutningen af marts, som vi har gjort de seneste år.
Træningsaften med start ved Sport24 og mulighed for at prøve at løbe i en Hoka-sko og gode tilbud fra netop Hoka, men også
Liiteguard. Der kom mange og løb med og benyttede sig af de gode tilbud. Så det arrangement gentager vi igen i år – denne gang
tirsdag efter påske (d. 2. april) – igen med Hoka og Liiteguard – og måske med noget anderledes fællestræning – mere om det
senere.
En af forårets helt store succeser med deltagelse af rigtigt mange af klubbens medlemmer, men også med deltagelse fra
naboklubben og ”helt udenforstående” var: PARIS-ROM, Verdens korteste ekstremløb i maj.
En gammel klassiker, som vi tog op igen, og som vi var så heldige, at Per og Jesper gerne ville arrangere:
FED IDE
FEDT LØB
FED STEMNING

 • Og med hygge og grill ved mål i Rom.
  Mange muligheder for deltagelse, selvom 17 km måske lige er langt nok…
  Vil gerne gentage igen i år …..
  Baneløbstræning i maj v. Jesper: To træningsaftener på stadion
  Baneløb: 8 gange på stadion i juni og i august – distancer 400m – 3000m
  Ellers bød foråret og sommeren også på en række andre arrangementer – ud over vores almindelige træning:
 • Kilen Rundt (et af vores gratisløb), hvor vi såmænd var det største hold med 41 tilmeldte
 • Klosterhedeløb (endnu et gratisløb) – desværre ikke så mange deltagere. Sammenfald med Royal Run, og sådan vil det jo
  være fremover. Men som altid et hyggeligt løb
 • Klubaftener
  Vi afsluttede forårssæsonen med GetRunning-afslutning, hvor seje nye og “gamle” løbere løb hhv. 5 og 10km. Efter fejringen af
  denne succes ønskede vi hinanden god sommer med grill og hygge foran klubben. Det er nærmest efterhånden blevet en
  tradition, og det er jo ikke så galt, for det er en dejlig aften.
  Efterårssæsonen:
  Baneløb i august.
  Men ellers står august i Byløbets tegn, incl. 2 gange fortræning i ugen op til løbet.
  Faktisk starter vi forberedelserne allerede i april/maj, så selve afholdelse af byløbet er kulminationen på måneders forberedelse.
  Løbet gik godt, selvom vi i løbet af dagen blev lidt betænkelige over det tordenvejr, der passerede. Men heldigvis gik det over i god
  tid inden starten….

Deltagerantallet ser ud til at have fundet et leje på 1300-1500 – det er væsentligt mindre en for år tilbage, men stadig en flot
deltagelse.
2023: 1381 deltagere (254 på 5,3km walk, 1014 på 5,3km, 113 på 8,8km)
2022: 1473 deltagere
2021: 1341 deltagere
Mere om Byløbet senere.
Efterårssæsonen bød – ud over byløbet og almindelig træning – på

 • Klubaftner
 • Tovholder- og baneløbsfrokost. En hyggelig aften, som man kan komme med til, hvis man deltager i mindst 1 af årets
  baneløb eller er tovholder.
 • Årets sidste gratisløb i Mejdal: Vestjysk Halvmarathon, hvor der blev løbet 5,5km, 11,1km og Halvmarathon. Klubben
  deltog med ~25 løbere.
 • Julehygge med æbleskiver, glögg og julebanko.
  Midt i december havde vi inviteret til løb i skoven for at indvi/fejre/markere, at vores to ruter på 5 og 10 km er blevet mærket op
  igen, så man nu skulle kunne finde rundt på ruterne uden at fare vild – også selvom man ikke kender dem i forvejen. Og samtidig
  tænkte vi, at det jo også kunne bruges som en slags juleløbsfortræning, selv om vi ikke har tradition for dette. MEN, MEN, MEN
  den søndag, hvor dette skulle afholdes, var det piv-glat ude i skoven. Vi mødtes en håndfuld derude, og vi gik med livet og
  førlighed som indsats (sådan føltes det ihvert fald) tværs over parkeringspladsen, og så blev vi enige om, at det kunne simpelthen
  ikke lade sig gøre… Æv-æv.
  Men jeg synes nu, at vi alligevel på et senere tidspunkt skal mødes i skoven og fejre de ny-opmærkede ruter.
  Året blev traditionen tro afsluttet i skoven 2. juledag med vores juleløb – et lille hyggeligt løb. Vi har jo været udfordret af lavt
  deltagerantal her efter corona, men i år var vi tilbage på noget, der ligner tidligere tiders deltagerantal – nemlig 169.

Der var rigtig god og hyggelig stemning, hvor folk blev hængende lidt efter løbet og fik sig en kop varm suppe.

2024:
Og hvad forestiller vi os, at 2024 kommer til at rumme – sådan i grove og overordnede træk?
Vi har jo allerede startet året med deltagelse i de tre vinterløb – ca. 30 deltagere fra klubben.
Vi er udfordrede på tovholdere og faktisk også lidt på medlemmer. Derfor vil vi gerne invitere til medlemsmøde torsdag d. 7/3
(som er en klubaften) til en snak om, om vi skal gøre noget anderledes.
Vi byder på en bid mad….
Allerede tirsdag d. 19/3 starter vi forårssæsonen med opstart af holdtræning og GetRunning – påsken ligger jo tidligt i år.
Ellers vil året komme til at indeholde gamle kendinge som gratisløb, klubaftener, osv.
– nærmere detaljer senere på aftenen.
Så jeg håber meget på et 2024, hvor vi har fuld gang i løbeklubben men en masse helt almindelig træning, som jo er vores
kerneaktivitet. Men bestemt da også med en masse motionsløb, socialt samvær af alle mulige forskellige slags og på tværs af hold

 • og selvfølgelig masser af hygge.
  Under aftenens punkt 6 kommer vi i lidt flere detaljer ind på, hvad vi forestiller os, at 2024 skal indeholde.
  Vi planlægger ingen ekstraordinære aktiviteter i år.
  Selv om vi i bestyrelsen gør vores bedste for at være fulde af gode ideer, så kunne det jo godt være – måske – at andre også havde
  et par ideer til aktiviteter. Så hold jer endelig ikke tilbage.
  Så til sidst: Tak for et godt 2023 og med ønsket om et mindst lige så godt 2024